Select Page

Informacinis pranešimas apie PAV pradžią (Alytaus r. sav., Alytaus, Simno, Krokialaukio, Miroslavo sen.)

2023-12-22

apie planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Alytaus raj. savivaldybėje, Alytaus, Simno, Krokialaukio, Miroslavo seniūnijose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Dzūkų vėjas”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 657 61677, el. p. dzukuvejas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370 5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
UAB „Dzūkų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Alytaus raj. savivaldybėje, Alytaus, Simno, Krokialaukio, Miroslavo seniūnijose statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Planuojamos ūkinės veiklos mastas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 34 vnt. VE (kiekis tikslinamas PAV rengimo metu), kurių kiekvienos nominali galia siekia preliminariai iki 10 MW (bendrai iki 400 MW);
Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 280 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
PŪV bus vykdoma Alytaus r. sav., Alytaus sen., Simno sen., Krokialaukio sen., Miroslavo sen. teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietų alternatyvos galės būti analizuojamos PAV rengimo metu pasirinktuose žemės sklypuose. PŪV teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu didesnės gyvenvietės yra Ąžuoliniai, Miroslavas, Vankiškiai, Butrimiškiai, Santaika, Krokialaukis, Verebiejai. Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 6030641, 487156.

PŪV nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST ir PAST Kiaulyčios botaninis-zoologinis draustinis – ~0,9 km, Žuvinto biosferos rezervatas – ~0,9 km, BAST Sabališkių miškas – ~0,6 km, Sabališkės pedologinis draustinis – ~0,6 km, BAST Metelių regioninis parkas – ~1,9 km. PŪV žemės sklypuose registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Ąžuolinių, Bambininkų piliakalnis su gyvenviete – ~1,1 km, Skiturių kaimavietė – ~0,8 km, Pasimnių dvarvietė – ~1,4 km, Krekštėnų kaimo antrosios senosios kapinės, vad. Kapinynu – ~0,9 km, Varnagirių kaimo pirmosios senosios kapinės – ~0,4 km, Daugirdų kaimavietė – ~0,5 km, Varnagirių kaimo pirmosios senosios kapinės – ~0,4 km, Čižikų senovės gyvenvietė – ~2,1 km, Duselninkų kapinynas – ~1,1 km, Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodyba – ~2,1 km, Miroslavo kaimo trečiosios senosios kapinės, vad. Prūskapinėmis – ~2,7 km, tikslinama PAV metu. Nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Lenkija yra apie 23 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Alytaus r. sav. administracija (Pulko g. 21, Alytus, tel. +370 315 55 530, el. p. info@arsa.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas (Savanorių g. 4, Alytus, tel. +370 51 182, el. p. alytus@nvsc.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370 707 57 534, el. p. vilnius.pvg@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius (Birutės g. 3a, Alytus, tel. +370 315 25 954, el. p. alytus-marijampole@kpd.lt), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2 723 284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros (https://aaa.lrv.lt) interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Situacijos žemėlapiai: 1 žemėlapis; 2 žemėlapis; 3 žemėlapis