Select Page

Informacinis pranešimas apie PAV pradžią (Kupiškio r. sav. Kupiškio, Noriūnų, Subačiaus, Šimonių sen.)

2023-12-22

apie planuojamo vėjo elektrinių parko statybos ir eksploatacijos Kupiškio raj. savivaldybėje, Kupiškio, Noriūnų, Subačiaus, Šimonių seniūnijose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Eurostat ir KO”, A. Mickevičiaus g. 7-3, LT-08119 Vilnius, tel, +370 657 61677, el. p. eurostatirko@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370 5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
UAB „Eurostat ir KO“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Kupiškio r. sav. Kupiškio, Noriūnų, Subačiaus, Šimonių seniūnijose statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Planuojamos ūkinės veiklos mastas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 50 vnt. VE (kiekis tikslinamas PAV rengimo metu), kurių kiekvienos nominali galia siekia preliminariai iki 10 MW (bendrai iki 500 MW);
Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 280 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
PŪV bus vykdoma Kupiškio r. sav., Kupiškio, Noriūnų, Subačiaus, Šimonių sen. teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietų alternatyvos galės būti analizuojamos PAV rengimo metu pasirinktuose žemės sklypuose. PŪV teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu didesnės gyvenvietės yra Rudiliai, Maskvyčiai, Migonys. Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 6181158, 564085.

PŪV nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST Lėvens upės slėnis – ~3,3 km, Lėvens kraštovaizdžio draustinio – ~3,3 km, Alojos telmologinis draustinio – ~0,6 km, BAST Alojos apylinkės – ~0,6
km, BAST ir PAST Šimonių giria – ~0,8 km, BAST Sakonių bala – ~0,9 km, Sakonių balos telmologinis draustinio – ~0,9 km, BAST Kepurinės pelkė – ~0,6 km, Kepurinės telmologinis draustinio – ~0,6 km. PŪV žemės sklypuose registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Paprūdžių kaimo senųjų kapinių, vad. Milžinkapiu – ~1,9 km, Maksvyčių kaimo senųjų kapinių – ~0,7 km, Atkočiškių kaimo senųjų kapinių – ~1,4 km, Pedagogo, defektologijos pradininko, profesoriaus Jono Laužiko sodybos namo – ~0,7 km, Karaliūniškio kaimo senųjų kapinių, vad. Kapų kalneliu – ~0,3 km, Starkonių kaimo senųjų kapinių – ~0,9
km, tikslinama PAV metu. Nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie
40 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Kupiškio r. sav. administracija (Vytauto g. 2, Kupiškis, tel. +370 459 35500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. +370 45 461 081, el. p. panevezys@nvsc.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p. panevezys.pvg@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel. +370 389 59 748, el. p. panevezys-utena@kpd.lt), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2 723 284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros (https://aaa.lrv.lt) interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Situacijos žemėlapis: 1 dalis. 2 dalis.