Select Page

Informacinis pranešimas apie PAV pradžią (Joniškio r. sav., Skaistgirio, Joniškio, Satkūnų, Saugėlaukio, Kepalių, Kriukų sen.)

2023-12-05

apie planuojamo vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Joniškio raj. savivaldybėje, Skaistgirio, Joniškio, Satkūnų, Saugėlaukio, Kepalių, Kriukų seniūnijose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Šeduvos vėjas”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 655 12801, el. p. seduvosvėjas@aiprojektai.eu

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370 5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
UAB „Šeduvos vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Joniškio r. sav. Skaistgirio, Joniškio, Satkūnų, Saugėlaukio, Kepalių, Kriukų seniūnijose statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Planuojamos ūkinės veiklos mastas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 25 vnt. VE (kiekis tikslinamas PAV rengimo metu), kurių kiekvienos nominali galia siekia preliminariai iki 10 MW (bendrai iki 250 MW);
Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 280 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
PŪV bus vykdoma Joniškio r. sav., Skaistgirio, Joniškio, Satkūnų, Saugėlaukio, Kepalių, Kriukų sen. teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietų alternatyvos galės būti analizuojamos PAV rengimo metu
pasirinktuose žemės sklypuose. PŪV teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu didesnės gyvenvietės yra Pociūnėliai, Kalnelis, Tautginiai, Satkūnai, Joniškis, Skilvioniai,
Pavirčiuvė, Mindaugiai, Pošupės. Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 480686, 6236855.

PŪV nepatenka į saugomų ar “Natura 2000” teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST Satkūnų botaninis draustinis – ~1,1 km, BAST Laumekių miškas – ~2,8 km, BAST Mūšos tyrelio miškas II – ~4,6 km, BAST Vilkiaušio botaninis-zoologinis draustinis. PŪV žemės sklypuose registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Drąseikių kaimo senosios kapinės – ~0,9 km, Kalnelio piliakalnis su gyvenviete – ~0,8 km, Didžiosios Daunoravos dvaro sodyba – ~1,0 km, Rygos-Tilžės kelio Šarkių užkardos pastatas – ~0,9 km, Satkūnų kaimo senosios kapinės – ~1,0 km, , Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai – ~0,6 km, Pirmojo pasaulinio karo Rusijos imperijos karių kapinės – 0,6 km, Joniškio žydų senosios kapinės – 1,7 km, Paudruvės kapinynas – ~4,5 km, Paaudruvės dvrao sodybos fragmentai – ~4,3 km, Melnių kaimo senosios kapinės, vad. Švedkapiais – ~1,5 km, Vėjo malūnas su technologine įranga – ~1,5 km, , Linksmėnų, Kurmaičių kapinynas – ~4,2 km, Fiziko, chemiko Vinco Čepinskio gimtosios sodybos vieta – ~1,1 km, Pašvitinio žydų senosios kapinės – ~1,9 km, Aukštadvario, Gudelių kapinynas – ~3,0 km, tikslinama PAV metu. Nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 4,1 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Joniškio r. sav. administracija (Livonijos g. 4-1, Joniškis, tel. +370 426 69140, el. p. savivaldybe@joniskis.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. +370 41 59 6373, el. p. siauliai@nvsc.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, Šiauliai, tel. +370 41 397911, el. p. siauliai.pvg@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84, Šiauliai, tel. +370 41 523664, el. p. siauliai@kpd.lt), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2 723 284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros (https://aaa.lrv.lt) interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Situacijos žemėlapiai: 1 žemėlapis; 2 žemėlapis