Select Page

Informacinis pranešimas apie PAV pradžią (Panevėžio r. sav. Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen.)

2023-12-22

apie planuojamo vėjo elektrinių parko statybos ir eksploatacijos Panevėžio raj. savivaldybėje, Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos seniūnijose

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:
UAB “Uliūnų vėjas”, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, tel, +370 657 88187, el. p. uliunuvėjas@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengėjai:
– UAB „Archstudija“, Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius, http://www.archstudija.lt/ tel. +370 5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.
– VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, A. Stulginskio g. 5-43, LT-01115 Vilnius, tel. +370 687 97 311, el. p. info@dvcentras.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: 
UAB „Uliūnų vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Panevėžio r. sav. Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos seniūnijose statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis:
Veiklos rūšis: Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių;
Planuojamos ūkinės veiklos mastas: Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 95 vnt. VE (kiekis tikslinamas PAV rengimo metu), kurių kiekvienos nominali galia siekia preliminariai iki 10 MW (bendrai iki 950 MW);
Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 280 m bendro aukščio VE, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas:
PŪV patenka į Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 punktą: „VE statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
PŪV bus vykdoma Panevėžio r. sav., Velžio, Ramygalos, Vadoklių, Raguvos sen. teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietų alternatyvos galės būti analizuojamos PAV rengimo metu pasirinktuose žemės sklypuose. PŪV teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu didesnės gyvenvietės yra Daniūnai, Aukštadvaris, Vadokliai, Mikėnai, Šilai, Raguva, Putiliškiai, Garuckai, Jotainiai, Barklainiai I, Katinai, Maženiai, Genėtiniai, Užunevėžiai, Kirmėliai, Levaniškiai. Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 6154918, 529582.

PŪV nepatenka į saugomų ar “Natura 2000” teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: BAST ir PAST Taujėnų – Užulėnio miškai – ~0,6 km, BAST Raguvos apylinkės – ~1,8 km, BAST Užuraisčių kaimo apylinkės – ~1,5 km. PŪV žemės sklypuose registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Baltijos kelio rokiškėnų pirmojo ženklo vieta – ~0,9 km, Baltijos kelio zarasiškių ženklo vieta – ~1,1 km, Alančių dvaro sodyba – ~2,3 km, Partizaninio jud. Dalyvių užkasimo vieta – ~1,1 km, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos vado pavaduotojo Simono Tumšio-Zenono ir Jono Tumšio-Žydelio kapai – ~1,8 km, Lietuvos partizanų Vyčio apygardos Briedžio rinktinės rajono vado Antano Žilio-Žaibo ir Zofijos Žilienės-Klajūnės kapas – ~1,8 km, Lietuvos partizano Jono Pūko-Šlėgos ir partizanų ryšininkų, rėmėjų Taručių šeimos kapai – ~1,8 km, Vyčio apygardos vado pavaduotojo, apygardos štabo nario Antano Danylos-Stirnos ir kitų Vyčio apygardos partizanų kapai – ~1,8 km, Lietuvos partizano Vlado Vingrio-Žalgirio kapas – ~1,8 km, Šilų miestelio kapinių koplytėlė – ~1,8 km, Baltijos kelio kauniečių ženklo vieta – ~2,1 km, Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai – ~1,4 km, Pakritižio kapinynas – ~1,3 km, Kučių Bistrampolio dvaro sodyba – ~1,9 km, Baltijos kelio rokiškėnų antrojo ženklo vieta – ~2,2 km, Senkapis – ~2,1 km, Jotainių dvaro sodybos fragmentai – ~1,3 km, Ramygalos žydų senosios kapinės – ~1,9 km, Ramygala – ~2,4 km, Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai – ~1,2 km, Aukštadvario dvaro sodybos fragmentai – ~2,2 km, tikslinama PAV metu. Nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 71,5 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
Panevėžio r. sav. administracija (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. +370 45 582 946, el. p. savivaldybe@panrs.lt), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio – Utenos departamentas (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. +370 45 461 081, el. p. panevezys@nvsc.lt), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, Panevėžys, tel. +370 707 69 658, el. p. panevezys.pvg@vpgt.lt), Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel. +370 389 59 748, el. p. panevezys-utena@kpd.lt), Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370 5 2 723 284, el. p. vstt@vstt.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros (https://aaa.lrv.lt) interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Situacijos žemėlapiai: 1 žemėlapis; 2 žemėlapis